Logo placówki

OŚRODEK BADAWCZO - NAUKOWO - DYDAKTYCZNY CHORÓB OTĘPIENNYCH IM. KSIĘDZA HENRYKA KARDYNAŁA GULBINOWICZA W ŚCINAWIE

Logo Fundusze Europejskie, Logo Rzeczpospolita Polska, Logo Ministerstwo Zdrowia, Logo Unia Europejska
K+  K-      A  A  A
Klauzula informacyjna.

Informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzającym dane osobowe Pacjentów placówki Ośrodek Alzheimerowski Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II nr 12, 59-330 Ścinawa

 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, dane do kontaktu : IOD@osrodek-alzheimer.pl

 3. Dane będą przetwarzane w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych
  i leczenia pacjentów przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem oraz świadczeniem innych usług medycznych
  , na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Stworzone zostały pełne gwarancje ochrony danych osobowych.

 4. W procesie świadczenia usług medycznych tworzona jest dokumentacja medyczna, w której odnotowane zostaną informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności informacje o stanie zdrowia niezbędne do postawienia diagnozy i poprowadzenia w sposób właściwy procesu leczenia.

 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Żądania w tym zakresie należy kierować do Administratora lub do Inspektora ochrony danych.

 6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, od 25 maja 2018 r. jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 7. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do świadczenia usługi medycznej
  i
  dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora danych.

 8. Podmiot leczniczy zobowiązany jest do stworzenia i prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W dokumentacji medycznej odnotowane zostaną informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności informacje o stanie zdrowia niezbędne do postawienia diagnozy i poprowadzenia w sposób właściwy procesu leczenia. W sytuacji odmowy podania danych – niemożliwa będzie realizacja świadczenia medycznego.

 9. W przypadku dokonywania rezerwacji usług za pośrednictwem platformy ZnanyLekarz.pl - Pana/Pani dane osobowe zostały udostępnione przez Znany Lekarz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000347997) na co wyraził/a Pan/Pani zgodę.

 10. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne tj. przez okres wyznaczony właściwymi przepisami prawa, w tym Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu.

 11. Dane mogą być udostępnione tylko instytucjom upoważnionym z mocy prawa oraz podmiotom współpracującym z Administratorem , z uwagi na konieczność zapewnienia realizacji świadczonych usług medycznych. Dane mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 1. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu

 2. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.