Deklaracja dostępności

Ośrodek Alzheimerowski Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ważny jest dla nas każdy pacjent. Dlatego dbamy o to, by informacje, które publikujemy, były dostępne dla jak najszerszego grona odbiorców.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://rejestracja.osrodek-alzheimer.pl

Data publikacji strony internetowej: 2021-12-20

Data ostatniej dużej aktualizacji : 2021-12-20

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Lista niezgodności

-funkcja "Kalendarz"- będzie zrealizowana w ramach prac serwisowych do 30-06-2022

-poprawa struktury nagłówków do nawigacji po nagłówkach za pomocą czytników - będzie zrealizowana w ramach prac serwisowych do 30-06-2022

-dostosowanie stron tak, aby widoczny był fokus - będzie zrealizowana w ramach prac serwisowych do 30-06-2022

-dodanie etykiet umożliwiających odczytywanie opisu obiektów graficznych - będzie zrealizowana w ramach prac serwisowych do 30-06-2022

-dostosowanie kodu strony w taki sposób, aby wszystkie funkcjonalności były dostępne przy użyciu klawiatury - będzie zrealizowana w ramach prac serwisowych do 30-06-2022

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2021-12-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021-12-20

Chcemy, by nasz portal pacjenta był:

• łatwy w użyciu
• czytelny i zrozumiały
• pomocny w życiu codziennym
• dostępny dla wszystkich bez względu na wiek czy poziom sprawności
• dostępny na dowolnym urządzeniu
• bezpośredni i wolny od zbędnych formalizmów.

Staramy się ułatwić czytanie i rozumienie treści:

• używamy prostego, powszechnie zrozumiałego języka
• w miarę możliwości używamy krótkich zdań
• dzielimy treści na krótkie akapity i opatrujemy je zrozumiałymi nagłówkami
• używamy list numerowanych i nienumerowanych
• ważne linki umieszczamy w oddzielnych liniach, żeby były dobrze widoczne
• infografiki i inne obrazy uzupełniamy tekstem alternatywnym,
• obrazy o funkcji tylko pomocniczej, które nie niosą dodatkowej informacji, mają pusty znacznik „alt”.

Stosujemy w serwisie rozwiązania usprawniające poruszanie się po nim:

• w kodzie każdej strony określamy użyty na niej język,
• do treści strony można dotrzeć przy pomocy „skip linków”
• załączane pliki zawierają informacje o ich wielkości i formacie
• elementy interaktywne (takie jak odnośniki czy przyciski) mają wyraźne obramowanie (fokus)
• staramy się publikować treści bezpośrednio w serwisie
• używamy czytelnie opisanych formularzy
• dbamy o odpowiedni kontrast tekstu do tła, dzięki czemu informacje są czytelne również dla osób słabiej widzących
• osoby korzystające z Portalu Pacjenta z wersji kontrastowej mogą łatwo przełączyć widok ekranu za pomocą ikony kontrastu

Zasady linkowania:

• nazwa linku wskazuje, co znajdzie użytkownik po kliknięciu
• linki prowadzące do innych stron serwisu https://rejestracja.osrodek-alzheimer.pl
• otwierają się zawsze w tym samym oknie
• linki prowadzące do innych serwisów otwierają się na osobnej karcie przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś mailowo – Adam Augustyn, sekretariatmed@osrodek-alzheimer.pl lub telefonicznie - 76 307 07 34 .

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich - https://bip.brpo.gov.pl/

Skróty klawiszowe

Aktualna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

• Ctrl + Alt + g - zwiększenie rozmiaru czcionki
• Ctrl + Alt + h - zmniejszenie rozmiaru czcionki
• Ctrl + Alt + y - przywrócenie normalnego rozmiaru czcionki
• Ctrl + Alt + k - zwiększenie kontrastu
• Ctrl + Alt + m - zmniejszenie kontrastu

Aplikacje internetowe

Prowadzimy aplikacje:
1. Portal pacjenta,

Dostępność architektoniczna

1. Ośrodek Alzheimerowski Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II nr 12, 59-330 Ścinawa
2. Do budynku głównego prowadzą 2 wejścia, jedno główne a drugie od boku. Do wejść prowadzą schody, obok schodów znajdują się podjazdy dla wózków.
3. Rejestracje znajdują się na parterze.
4. Dla osób niepełnosprawnych dostępna jest dodatkowa winda blisko części poradnianej oraz rejestracji.
5. Na każdej kondygnacji znajduje się toaleta przystosowana do korzystania przez osoby niepełnosprawne.
6. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
7. Na terenie szpitala są 3 oznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
8. W budynku nie ma funkcjonującej pętli indukcyjnej.

Deklaracja

Przeglądamy i na bieżąco aktualizujemy treści serwisu. Staramy się też stosować do wytycznych WCAG 2.1 na poziomie AA — jeżeli jednak zauważysz, że jakiś element serwisu zdecydowanie nie spełnia wymogów dostępności, skontaktuj się z nami i wskaż, co przeoczyliśmy.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych — załącznik nr 4, zgodnie z WCAG 2.1 (czyli Web Content Accessibility Guidelines 2.1) na poziomie AA.